โครงการวินเซฟ

โครงการวินเซฟ
บรรเทาผลกระทบราคานํ้ามันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

รับสิทธิ์ค่านํ้ามันไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน
และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

ระยะเวลาใช้สิทธิ 3 เดือน (พ.ค-ก.ค.65)