ทำความรู้จักเพียวไทย


สถานีบริการน้ำมันเพียวไทย ภายใต้การบริหารของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เดิมชื่อ โยธินปิโตรเลียม จำกัด) เป็น บริษัทในเครือของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (RPCG) โดยผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งสิ้น เริ่มเปิดดำเนินการสาขาแรก เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2542 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ในแบรนด์สถานีบริการน้ำมันเพียว และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ปี 2562 ได้จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานีบริการน้ำมัน“เพียว” ให้เป็นเครื่องหมายการค้า“เอสโซ่” โดยบริษัท เพียวฯ ยังคงเป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวเช่นเดิม   

Vision & Mission

Vision & Mission

Vision & Mission