ร่วมงานกับ เพียวไทย

“เพียวไทย”  ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า เข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่งและร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

สวัสดิการ

เพียวไทยมิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้ แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน

  1. โบนัสประจำปี
  2.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
  3.
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ(พนักงานและครอบครัว)
  4.
ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานและครอบครัว)
  5.
ค่าทันตกรรม/ค่าแว่นสายตา
  6.
เงินช่วยเหลือ (สมรส,คลอดบุตร,ครอบครัวมรณกรรม)
  7.
รางวัล(ทองคำ)อายุงานครบ 10 ปี
  8. ทุนการศึกษา
  9.
ฟรีที่พัก (เฉพาะตำแหน่ง)
  10.
ค่าตอบแทน อาทิ เช่น
      ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
      เบี้ยเลี้ยง (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
      ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
     
ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง)
 
11. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ อาทิเช่น การท่องเที่ยวสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรม CSR

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน:
1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต – บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน – ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ
4) บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน – ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน
5) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
 3. หรือ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Office – Word , Excel , Internet )
 5. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน เน้นทักษะด้านการขาย และการตลาด
 6. มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
 7. มีภาวะผู้นำ
 8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)
 9. ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม
ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ (Lab)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– วางแผนและติดตาม กระบวนการ การควบคุมและการประกันคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายจากกระบวนการผลิต
น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มบริโภค ไบโอดีเซล กลีเซอรีน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้า มีคุณภาพเป็นไปตามกำหนด
ของบริษัท ลูกค้า และข้อกฎหมาย
– วางแผนและติดตามการควบคุมคุณภาพของน้ำดิบ น้ำผ่านการบำบัด น้ำใน Boiler และน้ำทิ้งภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
– วางแผนและติดตาม กระบวนการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน
– จัดทำ และ ทบทวน ข้อกำหนดของ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายของบริษัท
– วางแผน พัฒนา ติดตาม กระบวนการควบคุม และประกันคุณภาพ ภายในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
– ส่งเสริม และ ติดตามให้มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยความปลอดภัย และ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
– บริหารจัดการบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในงาน
– จัดทำ และ บริหารงบประมาณของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขา เคมี วิทยาศาสตร์เคมี ปิโตรเคมี
– ใช้ MS-Office ได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านงานประกันหรือควบคุมคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และด้านบริหารงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ(Lab) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ได้แก่  ISO/IEC 17025, ISO9001, ISO 14001 และ GMP

ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ : 02-5159023, 081-9222770
Email : recruitptec@rpcthai.com

ร่วมงานกับ เพียวไทย

“เพียวไทย”  ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า เข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่งและร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

สวัสดิการ

เพียวไทยมิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้ แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน

  1. โบนัสประจำปี
  2.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
  3.
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ(พนักงานและครอบครัว)
  4.
ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานและครอบครัว)
  5.
ค่าทันตกรรม/ค่าแว่นสายตา
  6.
เงินช่วยเหลือ (สมรส,คลอดบุตร,ครอบครัวมรณกรรม)
  7.
รางวัล(ทองคำ)อายุงานครบ 10 ปี
  8. ทุนการศึกษา
  9.
ฟรีที่พัก (เฉพาะตำแหน่ง)
  10.
ค่าตอบแทน อาทิ เช่น
      ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
      เบี้ยเลี้ยง (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
      ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
     
ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง)
 
11. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ อาทิเช่น การท่องเที่ยวสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรม CSR

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ( ฝึกหัด ) หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลการขาย การบริการ และบริหารสถานีบริการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ดูแลการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมธุรกิจ ผู้เช่า และผู้ให้เช่า

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. สามารถประจำต่างจังหวัดได้
4.มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารงาน (มีการสอนงานให้)
5.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์
6.สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้
7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานบริการหน้าลาน หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.บริการต้องรับลูกค้า เติมน้ำมัน
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ( สามารถอ่านออก เขียนได้ )
3.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์  

พนักงานบริการร้านกาแฟ หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.บริการต้องรับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน สั่งงาน ตรวจสอบงานประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่

3.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารต้นทุน

4.รับสมัคร สัมภาษณ์ พนักงานประจำร้าน

5.จัดทำรายงานยอดขาย รายรับรายจ่าย สต๊อก สรุปค่าแรง

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 18-35  ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6  ขึ้นไป
3. สามารถประจำสาขา อมตะ ได้
4.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์
5.สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

Supervisor ร้านกาแฟคอฟฟี่เจอนี่ หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า100 %
– ตรวจสอบและให้คำแนะนำพนักงานให้ปฎิบัติตามมาตรฐานของร้าน
– ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า โดยเข้าไปสอบถามความคิดเห็น
– ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
– ตรวจสอบเช็คตารางงาน ตารางกะของพนักงาน
– แก้ใขปัญหาลูกค้า Complain

 2.การบริหารยอดขาย

– ทำความเข้าใจโปรแกรมส่งเสริมการขาย
– ให้คำแนะนำพนักงานในการเพิ่มยอดขาย
– ตรวจเช็คการแจกคูปองส่งเสริมการขาย

3 การบริการธุรกิจ
– สั่งสินค้าและตรวจรับสินค้า จาก Supplier ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ มีทักษะการขับรถยนต์
4.มีทักษะการขับรถยนต์
5.มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี

ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ : 02-5159023, 081-9222770
Email : recruitptec@rpcthai.com

ร่วมงานกับ เพียวไทย

“เพียวไทย”  ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นรักความก้าวหน้า เข้าร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หลากหลายตำแหน่งและร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

สวัสดิการ

เพียวไทยมิได้ตอบแทนแค่เพียงแค่รายได้ แต่เรายังให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเพื่อทำให้บุคลากรมีความสุขในชีวิตการทำงาน

  1. โบนัสประจำปี
  2.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
  3.
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ(พนักงานและครอบครัว)
  4.
ค่ารักษาพยาบาล(พนักงานและครอบครัว)
  5.
ค่าทันตกรรม/ค่าแว่นสายตา
  6.
เงินช่วยเหลือ (สมรส,คลอดบุตร,ครอบครัวมรณกรรม)
  7.
รางวัล(ทองคำ)อายุงานครบ 10 ปี
  8. ทุนการศึกษา
  9.
ฟรีที่พัก (เฉพาะตำแหน่ง)
  10.
ค่าตอบแทน อาทิ เช่น
      ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
      เบี้ยเลี้ยง (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
      ค่าเดินทาง (เฉพาะตำแหน่ง)
     
ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง)
 
11. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ อาทิเช่น การท่องเที่ยวสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรม CSR

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ส่งเสริมการขาย การตลาด Oil และ Nonoil

2.งานสื่อประชาสัมพันธ์ Online

3.ดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายการตลาด

4.งานสั่งสินค้าและดูแล Stock สินค้า Non oil

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการด้านการตลาดหรือกิจกรรมการตลาด 3 ปี ขึ้นไป
4.สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
5.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe lllustrator  หรือ Photoshop

เจ้าหน้าที่บัญชี Audid จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ตรวจสอบความผิดปกติของสาขา

– ออกตรวจเยี่ยมสาขา

– ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บริการ

– ประสานงานกับสาขาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี  สาขาบัญชี                                    
3.มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปในงานด้านบัญชี
4.สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้
5.มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6.สามารถเดินทางไปตรวจสาขาที่ต่างจังหวัดได้

ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ( ฝึกหัด ) หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลการขาย การบริการ และบริหารสถานีบริการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ดูแลการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมธุรกิจ ผู้เช่า และผู้ให้เช่า

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
                                2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
                                3. สามารถประจำต่างจังหวัดได้
                                4.มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารงาน (มีการสอนงานให้)
                                5.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์
                                6.สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้
                                7.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานบริการหน้าลาน หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                1.บริการต้องรับลูกค้า เติมน้ำมัน
                2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
                                2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ( สามารถอ่านออก เขียนได้ )
                                3.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์  

พนักงานบริการร้านกาแฟ หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.บริการต้องรับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

                2.บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน สั่งงาน ตรวจสอบงาน

                  ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่

                3.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารต้นทุน

                4.รับสมัคร สัมภาษณ์ พนักงานประจำร้าน

                5.จัดทำรายงานยอดขาย รายรับรายจ่าย สต๊อก สรุปค่าแรง

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 18-35  ปี
                                2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6  ขึ้นไป
                                3. สามารถประจำสาขา อมตะ ได้
                                4.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์
                                5.สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

Supervisor ร้านกาแฟคอฟฟี่เจอนี่ หลายอัตรา ประจำสาขา ลาดพร้าว 134 , ตลาดไท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า100 %
  – ตรวจสอบและให้คำแนะนำพนักงานให้ปฎิบัติตามมาตรฐานของร้าน
  – ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า โดยเข้าไปสอบถามความคิดเห็น
  – ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
  – ตรวจสอบเช็คตารางงาน ตารางกะของพนักงาน
  – แก้ใขปัญหาลูกค้า Complain
 2.  การบริหารยอดขาย

         – ทำความเข้าใจโปรแกรมส่งเสริมการขาย
         – ให้คำแนะนำพนักงานในการเพิ่มยอดขาย
         – ตรวจเช็คการแจกคูปองส่งเสริมการขาย

       3 การบริการธุรกิจ
          – สั่งสินค้าและตรวจรับสินค้า จาก Sopplier ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ มีทักษะการขับรถยนต์
4.มีทักษะการขับรถยนต์
5.มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี

ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ : 02-5159023, 081-9222770
Email : recruitptec@rpcthai.com

กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครงาน


  ประวัติการทำงาน (แนบไฟล์)

  กรอกข้อมูลของท่าน พร้อมแนบ Resume
  แล้วส่งอีเมลมาที่ 
  Email :
  recruitptec@rpcthai.com